Кметът на Белене заложи 8 приоритета в програмата си за управление

Харесвам(0)Не харесвам(0)

 

22222

Кметът на Община Белене си заложи 8 основни приоритета в програмата си за управление в мандат 2015-2019. Това е средносрочен план, способстващ за развитието на Общината и съдържа основни приоритети и дейности. Ето ги и тях:

Приоритет 1. Повишаване заестостта на населението в Община Белене. 

Дейности: Разкриване на нови работни места, като се осигурят на общинско равнище преференции за фирми, осигуряващи трайна заетост на населението от Общината.  Създаване на благоприятна среда за привличане на инвеститори чрез рационално използване на общинската собственост; Използване на възможностите за създаване на заетост чрез програмите; Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”; от Агенцията по заетостта; мерки по Закона за насърчаване на заетостта; Регионални програми за заетост; ОП “Развитие на човешките ресурси” и др. Повишаване капацитета на земеделските производители в дейности различни от зърнопроизводството, за осигуряване на заетост в гр. Белене и селата в Общината.

Приоритет 2. Соиални дейности и услуги

Осигуряване на услугите “Домашен помощник”, “Социален асистент” и “Личен асистент” чрез финансиране от национални и оперативни програми; Осигуряване на услугата “Приемна грижа” по проект към Община Белене; Продължаване на услугите “Обществена трапезария” по Фонд “Социална закрила” към МТСП и “Осигуряване на топъл обяд” по Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане от Дона за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България, Увеличаване ползвателите с подкрепата на Никополска католическа епархия, Енория Белене. Запазване и поддръжка на Патронажа, пенсионерските клубове и социални придобивки; Разширяване на мрежата на социалните услуги и продължаване дейността на Центъра за обществена подкрепа; Продължаване на предоставянето на социални услуги в Центъра за социална рехабилитация и интеграция и след изтичането на срока по проекта с финансиране от Каритас или като делегирана от държавата дейност.

Приоритет 3. Икономика

Дейности: Привличане на инвестиции, с цел разкриване на нови работни места; Създаване на благоприятна среда за привличане на инвеститори чрез рационално използване на общинската собственост; Съдействие на местните фирми и бизнес за участие в проектите на общината; Подкрепа за развитието на малки и средни предприятия; Стимулиране на публично-частните партньорства.

Земеделие

Насърчаване на инвестиции в селското стопанство, с цел създаване на конкуретноспособно и устойчиво земеделие; Подпомагане на земеделските производители при изготвяне и кандидатстване на неземеделски земи на територията на Община Белене.

Приоритет 4. Инфраструктура

Дейности: Развитие на общинската инфраструктура, включително и в селата; Поддръжка, възстановяване и увеличаване на зелените площи, парковете и градините, създаващи добра жизнена среда; Изграждане на Крайдунавския парк; Кандидатстване за финансиране на проекти за основен ремонт на пътищата в Общината; Реконструкция и изграждане на улици в Общината; Частична реконструкция, подмяна на водопроводна мрежа и изграждане на канализация в гр. Белене и селата в Общината.

Приоритет 5. Здравеопазване и образование

Запазване структурата на здравеопазването; Инвестиции в модерно образование; Поддържане и обновяване на сградния фонд и материално-техническата база в институциите на образованието и здравеопазването, чрез кандидатстване за финансиране на учебните и здравните заведения за дефиниране на проблеми и търсене на общи решения.

Приоритет 6. Култура, туризъм и спорт

Иницииране и реализиране на културни прояви, конкурси и други промоционални прояви; Съдействие на църковните настоятелства за поддръжка и ремонти на храмовете в общината; Съдействие и подпомагане проекта на Фондация “Остров Белене”; Развитие на туризма, популяризиране на културно-историческите и природните забележителност на Община Белене; Кандидатстване по НП “КЛИО” към МТСП за развитие на обекти културно наследство от световно и национално значение; Поддръжка на наличната спортна база и осигуряване на възможност за изграждане на нови спортни обекти и съоръжения.

Приоритет 7.  Европейски и Оперативни програми

Дейности: Разработване на проекти и кандидатстване по различни Оперативни програми за получаване на финансиране от Европейските фондове; Успешно управление на спечелите проекти; Кандидатстване по НП към “Фонд “Социална закрила” за строителен ремонт и оборудване на заведенията за социални услуги; Осъществяване на дейностите по проект “Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион”; Осъществяване на дейностите по проект “Подобряване на устойчивото използване на ресурси на природното и културно наследство”; Осъществяване на дейностите по “Заявление за изразяване на интерес за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

Приоритет 8. Развитие на административния капацитет на Община Белене и развитие на местното самоуправление;

Дейности: Подобряване на качеството на предоставяните административни услуги на гражданите; Отговорно отношение към проблемите на хората; По-активно включване на гражданите в обсъждането на значими проблеми в Общината; Прозрачност и откритост в управлението; Развитие на Трансграничното сътрудничество. Подобряване на условията за живот на жителите на Община Белене. Интеграция на социално уязвимите рискови групи. Финансова стабилност и дисциплина. Разработени и успешно реализирани проекти по Европейки фондове. Създаване на добри условия за развитие на местния бизнес и привличане на инвестиции. Развитие на туризма в Общината. Партньорство с бизнеса, с регионални, национални и международни организации. Ползотворен диалог с гражданите. Повишаване на административния капацитет.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *