Нов микробус по оперативна програма за хората в неравностойно положение

Харесвам(0)Не харесвам(0)

 

12825627_10208430346423949_74963426_n

От 01.01.2016 г. Община Белене започна изпълнението на дейностите по договор за безвъзмездна финансова помощ с регистрационен № BG050M9OP001-2.002-0173-C001 „Алтернатива за равноправен и независим живот”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 – „Независим живот”.  Днес 17.03.2016г. беше докаран чисто нов микробус са превозване на хора в неравностойно положение по тази оперативна програма. От Общинска администрация обясниха, че микробусът ще бъде собственост на оперативната програма в продължение на 2 години, след което Община Белене ще стане собственик на возилото. Микробусът ще помогне на потребителите и техните семействата от населените места на общината да получават интегриран достъп до здравни и социални услуги, предоставяни от професионалисти в общинския център. Проектът е насочен към предоставяне на почасови услуги „Домашен помощник” и „Личен асистент” за срок от 18 месеца. 20 лица ще предоставят услугата „Домашен помощник” на 40 самотно живеещи възрастни хора от всички населени места на общината. Услугата „Личен асистент” ще се предоставя на 27 лица с трайни увреждания. По проекта е създадено Звено за почасови услуги в домашна среда като към това звено са назначени социален работник, медицински специалист и психолог. Тяхната работа е пряко свързана с потребителите и доставчиците на услуги в тяхната семейна среда. Персоналът, зает в Звеното за почасови услуги, осигурява социална, здравна и психологическа подкрепа на потребителите, асистентите и домашните помощници. Разширеното звено за услуги в домашна среда ще започне да функционира от третия месец, тъй като в проекта е заложено закупуване на оборудване и обзавеждане на помещенията, определени с Решение № 46/22.06.2015 г. на Общински съвет – Белене.
Общата стойност на проект № BG050M9OP001-2.002-0173-C001 „Алтернатива за равноправен и независим живот” е 499 907,30 лева като продължителността му е 20 месеца.

12527801_10208430341463825_1464203720_n

12476543_10208430342823859_1286846510_n

 

12032371_10208430347183968_900735994_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *