График на заседанията на постоянните комисии към ОбС – Белене за месец март

Харесвам(0)Не харесвам(0)

 

12523975_825861480891211_1074060454897230837_n

 

Постоянните комисии при Общински съвет-Белене ще проведат свои заседания за месец март на 29 март (вторник) в зала 26 на общинската администрация. Публикуваме графика и дневния ред, по които ще заседават постоянните комисии към местния парламент на Община Белене. Заседанията са отворени за граждани и заинтересовани лица.

От 13.15 часа в зала №26 на общинската администрация ще се проведе заседание на ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм” при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на Договор № ОЗМ-1-04-09-265#2/02.03.2016 г. за осигуряване на заетост по Проект BG05M90PO01-1.005-0001 „Обучение и заетост за младите хора” финансиран от ОП „РЧР”, подписан между Агенция по заетостта и Община Белене.

2. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно
ремонт на църква „Рождение на Блажена Дева Мария” в гр. Белене във връзка с кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година.

3.Предложение от Миглена Емилова Врайкова – директор на Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Белене, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016 г.

4. Предложение от д-р Бистра Павловска, председател на Общински съвет Белене, относно приемане на Правилник за реда и начина на отпускане на финансова помощ в полза на физически лица от община Белене.

5. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно програма за развитие на читалищната дейност и Културен календар на община Белене за 2016 г.

6. Предложение от Красимир Петков Тодоров, председател на ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм, относно издигане на националното знаме под звуците на химна на Република България в началото на учебната седмица във всяко училище и детска градина на територията на Община Белене.

От 13.50 часа в зала №26 на общинската администрация ще се проведе заседание на ПК „Здравеопазване и социални дейности” при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Предложение от Миглена Емилова Врайкова – директор на Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Белене, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016 г.

2. Предложение от д-р Бистра Павловска, председател на Общински съвет-Белене, относно приемане на Правилник за реда и начина на отпускане на финансова помощ в полза на физически лица от община Белене.

3. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Белене (2016-2020).

4. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно изпълнение на Годишен план 2015 г. по Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Белене 2011-2015 г. и приемане на Годишен план 2017 г. по Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Белене 2016-2020 г.

От 14.30 часа в зала №26 на общинската администрация ще се проведе заседание на ПК „Местно самоуправление, ред, законност и сигурност” при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно Програма за опазване на околната среда на община Белене 2015-2020 г.

2. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно участие на представителя на Община Белене в Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Плевен”.

3. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно Годишен отчет за 2015 г. по изпълнението на Програмата за опазване на околната среда в съответствие с разпоредбите на чл.79, ал.5 и ал.6 от Закона за опазване на околната среда и чл.52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците.

4. Предложение от Красимир Петков Тодоров, председател на ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм, относно издигане на националното знаме под звуците на химна на Република България в началото на учебната седмица във всяко училище и детска градина на територията на Община Белене.

5. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за Управител на МЦ „БелМедик” ЕООД – гр. Белене.

 

От 15.10 часа в зала №26 на общинската администрация ще се проведе заседание на ПК „Устройство на територията, жилищна политика и екология” при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно Програма за опазване на околната среда на община Белене 2015-2020 г.

2. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно участие на представителя на Община Белене в Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Плевен”.

3. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно Годишен отчет за 2015 г. по изпълнението на Програмата за опазване на околната среда в съответствие с разпоредбите на чл.79, ал.5 и ал.6 от Закона за опазване на околната среда и чл.52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците.

4. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно разпределение на общинските жилища по групи за 2016 година.

5. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно приемане на Списък с размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите в землището на община Белене, предназначени за общо и за индивидуално ползване от земеделски стопани или техните сдружения, отглеждащи пасищни животни.

6. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно приемане на Правила за ползването на мерите, пасищата и ливадите на територията на община Белене съгласно чл.37о, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗСПЗЗ.

7. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно прекратяване на съсобственост между община Белене и физическо лице, чрез продажба на общинската част на недвижим имот в гр. Белене, стр.кв.42 по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.36 от ЗС.

8. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно приемане на пазарни оценки за продажба на общински Поземлени имоти с идентификатори 03366.602.1319 и 03366.602.1320 по кадастралната карта на гр. Белене след провеждане на публичен търг по реда на ЗОС.

9. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно учредяване на възмездно право на пристрояване за нежилищни нужди към търговски обект: дневен и нощен бар „Мания” в гр. Белене, кв.51 на юридическо лице, без провеждане на публичен търг или конкурс по реда на ЗОС, след приемане на оценка от лицензиран оценител.

10. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно ремонт на църква „Рождение на Блажена Дева Мария” в гр. Белене, във връзка с кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година.

От 16.10 часа в зала №26 на общинската администрация ще се проведе заседание на ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране” при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно участие на представителя на Община Белене в Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Плевен”.

2. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на Договор № ОЗМ-1-04-09-265#2/02.03.2016 г. за осигуряване на заетост по Проект BG05M90PO01-1.005-0001 „Обучение и заетост за младите хора”, финансиран от ОП „РЧР”, подписан между Агенция по заетостта и Община Белене.

3. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно разпределение на общинските жилища по групи за 2016 година.

4. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно приемане на Списък с размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите в землището на община Белене, предназначени за общо и за индивидуално ползване от земеделски стопани или техните сдружения, отглеждащи пасищни животни.

5. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно приемане на Правила за ползването на мерите, пасищата и ливадите на територията на община Белене съгласно чл.37о, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗСПЗЗ.

6. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно прекратяване на съсобственост между община Белене и физическо лице, чрез продажба на общинската част на недвижим имот в гр. Белене, стр.кв.42 по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.36 от ЗС.

7. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно приемане на пазарни оценки за продажба на общински Поземлени имоти с идентификатори 03366.602.1319 и 03366.602.1320 по кадастралната карта на гр. Белене след провеждане на публичен търг по реда на ЗОС.

8. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно учредяване на възмездно право на пристрояване за нежилищни нужди към търговски обект: дневен и нощен бар „Мания” в гр. Белене, кв.51 на юридическо лице, без провеждане на публичен търг или конкурс по реда на ЗОС, след приемане на оценка от лицензиран оценител.

9. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно ремонт на църква „Рождение на Блажена Дева Мария” в гр. Белене във връзка с кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година.

10. Предложение от д-р Бистра Павловска, председател на Общински съвет – Белене, относно приемане на Правилник за реда и начина на отпускане на финансова помощ в полза на физически лица от община Белене.

11. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно относно изпълнение на Годишен план 2015 г. по Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Белене 2011-2015 г. и приемане на Годишен план 2017 г. по Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Белене 2016-2020 г.
12. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно Програма за развитие на читалищната дейност и Културен календар на община Белене за 2016 г.

 

Източник: “Дунавски новини”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *