Заседание на Общински съвет – Белене

Харесвам(0)Не харесвам(0)

 

rr

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М
Общинските съветници на заседание на Общински съвет-Белене, което ще се проведе на 06.04.2016 г. (сряда) от 13.00 часа в зала № 26 на общинската администрация при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно Годишен отчет за 2015 г. по изпълнението на Програмата за опазване на околната среда, в съответствие с разпоредбите на чл. 79, ал. 5 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда и чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците.
ДОКЛАДВАТ: ДОРА ЛЕОНОВА, ПЕТЪР АНГЕЛОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ – „МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ”.

2. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно Програма за опазване на околната среда на община Белене 2015-2020 г.
ДОКЛАДВАТ: ДОРА ЛЕОНОВА, ПЕТЪР АНГЕЛОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ – „МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ”.

3. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно участие на представителя на Община Белене в Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Плевен”.
ДОКЛАДВАТ: ЕМИЛ МИХАЙЛОВ, ПЕТЪР АНГЕЛОВ, ДОРА ЛЕОНОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ – „ИКОНОМИКА”

4. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на Договор № ОЗМ – 1-04–09–265#2/02.03.2016 г. за осигуряване на заетост по Проект BG05M90PO01-1.005-0001 „Обучение и заетост за младите хора”, финансиран от ОП „РЧР”, подписан между Агенция по заетостта и Община Белене.
ДОКЛАДВАТ: ЕМИЛ МИХАЙЛОВ, КРАСИМИР ТОДОРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ – „ИКОНОМИКА”.

5. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно разпределение на общинските жилища по групи за 2016 година.
ДОКЛАДВАТ: ЕМИЛ МИХАЙЛОВ, ПЕТЪР АНГЕЛОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ – „ИКОНОМИКА”.

6. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно приемане на Списък с размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите в землището на Община Белене, предназначени за общо и за индивидуално ползване от земеделски стопани или техните сдружения, отглеждащи пасищни животни.
ДОКЛАДВАТ: ЕМИЛ МИХАЙЛОВ, ПЕТЪР АНГЕЛОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ – „ИКОНОМИКА”.

7. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно приемане на Правила за ползването на мерите, пасищата и ливадите на територията на Община Белене съгласно чл. 37о, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗСПЗЗ.
ДОКЛАДВАТ: ЕМИЛ МИХАЙЛОВ, ПЕТЪР АНГЕЛОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ – „ИКОНОМИКА”.

8. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно прекратяване на съсобственост между община Белене и физическо лице, чрез продажба на общинската част на недвижим имот в гр. Белене, стр.кв. 42 по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 36 от ЗС.
ДОКЛАДВАТ: ЕМИЛ МИХАЙЛОВ, ПЕТЪР АНГЕЛОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ – „ИКОНОМИКА”.

9. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно прекратяване на съсобственост между община Белене и физическо лице, чрез продажба на общинската част на недвижим имот в гр. Белене, стр.кв. 155 по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 36 от ЗС.
ДОКЛАДВАТ: ЕМИЛ МИХАЙЛОВ, ПЕТЪР АНГЕЛОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ – „ИКОНОМИКА”.

10. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно приемане на пазарни оценки за продажба на общински Поземлени имоти с идентификатори 03366.602.1319 и 03366.602.1320 по кадастралната карта на гр. Белене след провеждане на публичен търг по реда на ЗОС.
ДОКЛАДВАТ: ЕМИЛ МИХАЙЛОВ, ПЕТЪР АНГЕЛОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ – „ИКОНОМИКА”.

11. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно учредяване на възмездно право на пристрояване за нежилищни нужди към търговски обект: дневен и нощен бар „Мания” в гр. Белене, кв. 51 на юридическо лице, без провеждане на публичен търг или конкурс по реда на ЗОС, след приемане на оценка от лицензиран оценител.
ДОКЛАДВАТ: ЕМИЛ МИХАЙЛОВ, ПЕТЪР АНГЕЛОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ – „ИКОНОМИКА”.

12. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно ремонт на църква „Рождение на Блажена Дева Мария” в гр. Белене, във връзка с кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година.
ДОКЛАДВАТ: ЕМИЛ МИХАЙЛОВ, ПЕТЪР АНГЕЛОВ, КРАСИМИР ТОДОРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ – „ИКОНОМИКА”.

13. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно ремонт на църква „Св. ВМЧ Георги Победоносец” в гр. Белене, във връзка с кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година.
ДОКЛАДВАТ: ЕМИЛ МИХАЙЛОВ, ПЕТЪР АНГЕЛОВ, КРАСИМИР ТОДОРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ – „ИКОНОМИКА”.

14. Предложение от Миглена Емилова Врайкова – директор на Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Белене, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016 г.
ДОКЛАДВАТ: КРАСИМИР ТОДОРОВ, Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЙКОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ – „ОБРАЗОВАНИЕ”.

15. Предложение от д-р Бистра Павловска, председател на Общински съвет – Белене, относно приемане на Правилник за реда и начина на отпускане на финансова помощ в полза на физически лица от община Белене.
ДОКЛАДВАТ: ЕМИЛ МИХАЙЛОВ, Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЙКОВ, КРАСИМИР ТОДОРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ – „ИКОНОМИКА”.

16. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Белене (2016-2020).
ДОКЛАДВА: Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЙКОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”.

17. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно изпълнение на Годишен план 2015 г. по Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Белене 2011-2015 г. и приемане на Годишен план 2017 г. по Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Белене 2016-2020 г.
ДОКЛАДВАТ: ЕМИЛ МИХАЙЛОВ, Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЙКОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ – „ИКОНОМИКА”.

18. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно Програма за развитие на читалищната дейност и Културен календар на община Белене за 2016 г.
ДОКЛАДВАТ: ЕМИЛ МИХАЙЛОВ, КРАСИМИР ТОДОРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ – „ИКОНОМИКА”.

19. Предложение от Красимир Петков Тодоров, председател на ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм”, относно издигане на националното знаме под звуците на химна на Република България в началото на учебната седмица във всяко училище и детска градина на територията на Община Белене.
ДОКЛАДВАТ: КРАСИМИР ТОДОРОВ, ДОРА ЛЕОНОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ – „ОБРАЗОВАНИЕ”.

20. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за Управител на МЦ „БелМедик” ЕООД – гр. Белене.
ДОКЛАДВАТ: Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЙКОВ, ДОРА ЛЕОНОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ – „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”.

21. Предложение от д-р Бистра Павловска, председател на Общински съвет – Белене, относно Молба с Вх.№ 70/23.03.2016 г. за еднократна помощ, в съответствие с приетия от Общински съвет – Белене Правилник за реда за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на физически лица от Община Белене.

22. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно кандидатстване на Община Белене по Ос 3 „Образователна среда и активно социално приобщаване” на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.
ДОКЛАДВА: ЕМИЛ МИХАЙЛОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ „ИКОНОМИКА”.

23. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно промяна на статута и финансирането на Професионална гимназия по ядрена енергетика „Мария С. Кюри” – гр. Белене.
ДОКЛАДВАТ: ЕМИЛ МИХАЙЛОВ, ПЕТЪР АНГЕЛОВ, ДОРА ЛЕОНОВА, КРАСИМИР ТОДОРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ – „ИКОНОМИКА”.

24. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно членски внос за 2016 г. във фонд ”Общинска солидарност” при НСОРБ.
ДОКЛАДВА: ЕМИЛ МИХАЙЛОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ „ИКОНОМИКА”.

25. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕЛЕНЕ:
Д-Р БИСТРА ПАВЛОВСКА

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *