Мотивираното предложение на “Демократи и патриоти за Белене”

Харесвам(0)Не харесвам(0)

 

768x432

Уважаема госпожо Павловска,

Водени от схващането, че всичко, което става на територията на Община Белене е работа и предмет на обсъждане от органа за местно самоуправление – Общински Съвет в Община Белене. Приложено Ви изпращаме мотиви и проект за решение за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред в Община Белене.

Приложение: съгласно текста.

 

Вносител:

Представителна група “ДЕМОКРАТИ И ПАТРИОТИ ЗА БЕЛЕНЕ” в Общински съвет – Белене

Красимир Тодоров – председател

Никола Ангелов – зам.-председател

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕЛЕНЕ

 

МОТИВИ

към проект за изменение на Наредбата за обществения ред в Община Белене

Внесено от представителна група общински съветници “ДЕМОКРАТИ И ПАТРИОТИ ЗА БЕЛЕНЕ”

I. Причини, налагащи измение и допълнения в Наредба за обществения ред в Община Белене:

Госпожо Председател, от известно време в много български общини се наблюдава сравнително ново явление, сред част от жителите – носене на дрехи на публични места, които покриват изцяло или по-голяма част от лицето.

Прикриването на лицето на обществени места е несъвместимо с общоприетите социални норми на поведение и подкопава принципа за сигурност на гражданите в обществото.

Лицето играе значителна роля в човешкото взаимодействие. Повече, отколкото всяка друга част на тялото, лицето изразява съществуването на индивида като уникален човек и оказва влияние върху комуникацията със събеседниците. Ефектът от укриване на нечие лице на обществени места има за последица прекратяване на социалната връзка и демонтриране на ограничения в междуличностното общуване, както физически, така и психологически. Неприемливо е на публични места да се поставя под фундаментално съмнение възможността за открито междуличностно общуване, което по силата на обществен консенсус е неотменна част от социалния живот на съответната общност в нашата страна. Бариерата, издината пред другите, посредством скриването на лицето с покривало следва да се възприеме като нарушаване на правото на другите да живеят в пространство на социализация, която прави съвместния живот по-лесен. Нормите на обличане, които преобладават в нашите общества са продукт на обществен консенсус и плод на компромис между индивидуалните свободи и социалните норми за взаимодействие. Хората, които носят дрехи, които крият лижето им, изпращат на другите сигнал, че те не искат да вземат активно участие в обществения живот и не желаят да се интегрират в обществото на Република България.

На следващо място, идентификацията на всеки индивид е с цел предотвратяването на нарушения и с цел осигуряване на безопасността на хората и имуществото, както и борбата с фалшивите идентичности и извършване на престъпления. С оглед зачестилите актове на насилие и тероризъм, липсата на идентификация на лицата поставя под заплаха безопасността и усещането за безопасност на членовете на обществото. В едно демократично общество, в интерес на националната сигурност, териториалната цялост, обществената сигурност, както и за предотвратяване на безредици или престъпления, за защита на здравето и морала, за защита на репутацията или правата на другите е необходимо всеки член на обществото да може да бъде идентифициран и възприет от останалите членове и от органите на държавната или на местната власт.

Не на последно място ОбС в Белене с изменението и допълнението на Наредбата за обществения ред, ще даде ясен сигнал, че повече няма да наблюдава безучастно процесите протичащи на територията на Република България и  засягащи бъдещето на общноста ни.

II. Цели, които се поставят:

Основните цели, които се поставят с настоящото предложение, е гарантиране на сигурността и имущестовто, спазване на общоприетите норми за поведение в обществото и осигуряване на спокойствието, здравето и живота на членовете на обществото. Стимулиране на интеграционни процеси, а не разделение сред жителите на Община Белене и гражданите на Република България като цяло. Недопускане на противопоставяне на верска и етническа основа.

III. Финансови и други средстава, необходими за прилагането на измененията и допълненията. 

Предлаганите изменения и допълнения в правилника не са свързани с осигуряването на финансови средства от бюджета на Община Белене.

IV. Очаквани резултати от прилагането на предлаганите изменения и допълнения на наредбата. 

Очакваните резултати са свързани с осигуряване на по-голяма степен на сигурност и гарантиране на обществения ред и спокойствието на членовете на нашето общество. Предлаганите промени трябва да послужат като превантивна мярка за недопускане на напрежение и противопоставяне сред жителите на града и общината.

V. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганите изменения касаят подзаконов нормативен акт и са в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство. Предлаганите промени не са в противоречние с Европейската конвенция за правата на човека. Предлаганите промени са в съответствие с Решение номер: 43835/11г. на Европейския съд за правата на човека. Текстовете, в смисъла на предлаганите промени са въведени в законодателствата на водещи европейски държави като Франция и Белгия.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *