Професионалната гимназия в Белене с две нови атрактивни специалности за седмокласниците

Харесвам(2)Не харесвам(1)

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА „МАРИЯ СКЛОДОВСКА – КЮРИ”
ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА СЛЕД VII-МИ КЛАС СЪС СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 5 ГОДИНИ ПО ДВЕ ПРОФЕСИИ / СПЕЦИАЛНОСТИ, КАКТО СЛЕДВА:

1. Защитена от държавата специалност от професия.

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА НЕПРЕКЪСНАТИ ПРОИЗВОДСТВА

Учещите в специалността „Автоматизация на непрекъснати производства” се подготвят за работа по експлоатация, ремонт и монтаж на автоматизираните системи от дискретното и непрекъснато производство, обслужване на микропроцесорни автоматизирани линии, автоматизирани електрически задвижвания и др.
Завършилите ПГЯЕ „М. С. Кюри” се търсят от частни и държавни фирми, заради мащабността и спецификата на подготовката. Учениците получават висока степен на техническа грамотност.

Какво ще изучават учениците?

– Ръководител смяна, технолог, настройчик;

– Техник лаборатории по КИП и автоматизация;

– Оператор на пулт за управление на автоматични системи;

– Настройчик и монтьор по автоматично ел. задвижване;

– Оператор на ЕИМ.

Специалистът, завършил ПГЯЕ “М. С. Кюри” ще бъде конкурентноспособен на пазара на труда, както и при кандидатстване в университет с техническа насоченост.

Технически грамотните младежи единствено може да надграждат спосбоностите и знанията, които са придобили по време на ученическите си години! Това са знания и умения, които никога няма да бъдат забравени и винаги могат да бъдат от полза в реалния живот.

2. Специалност от професия с очакван недостиг на пазара на труда.
ПОМОЩНИК – ВЪЗПИТАТЕЛ В ОТГЛЕЖДАНЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕЦА

Помощник – възпитателят реализира своите професионални умения в сферата на възпитанието на деца от ранна и предучилищна възраст.
При завършването на тази специалност могат да работят в детски градини и да подпомагат процеса на детската подготовка за училище.
Работата им ще е свързана с деца, родители и подпомагане работата на детските учители.

Какво ще изучават учениците?

  • Организация, обезпечаване и поддържане на детската хигиена;
  • Организация и провеждане на дневния режим на децата;
  • Организация, обезпечавае и грижи за децата по време на отдих;
  • Общуване с деца в съответствие с индивидуалните им способности по време на обслужване, хранене и подготовка за сън;
  • Поддържане на дизайна на детския бит;
  • Техники при изработване на помощно-дидактически материали и организация на средата за провеждане на игрови дейности в помещения и на открито;
  • Нормативи за отглеждане, възпитание и обучение на децата в яслена и предучилищна възраст;
  • Безопасни условия за обучение и възпитание, практика по професията и др.

Придобилият тази професиа млад човек, може да започне работапо специалността веднага след завръшване на средното си образование. Не е необходимо да преминава допълнителни курсове и квалификации, защото завършвайки ПГЯЕ “М. С. Кюри” я придобива автоматично.

Възпитаването и отглеждането на млаки деца е богатство, то носи удовлетворение на всеки.

НА ВСЕКИ УЧЕНИК СЕ ПРЕДОСТАВЯ БЕЗПЛАТЕН КОМПЛЕКТ УЧЕБНИЦИ!

Ученици, които учат в защитени специалности или специалности с очакван недостиг, имат право да получават ДВА ВИДА СТИПЕНДИИ съгласно Постановление № 20 на МС от 01.02.2019г.

Ученик може да получи професия само, ако завърши ПРОФЕСИОНАЛНА паралелка.
На пазара на труда у нас и в чужбина има глад за специалисти със СПЕЦИАЛНОСТ от области: <<Електроника и автоматика>> , <<Социална работа и консултиране>>.

Време е да се замислим за бъдещето и професионалната реализацията на нашите деца!

ИЗБЕРИ ПРОФЕСИЯ! ГАРАНЦИЯ ЗА ПО-ПРЕСТИЖНА РАБОТА, ТРАМПЛИН ЗА УСПЕШЕН СТАРТ В ЖИВОТА!

Телефони за информация: 089 55 805 35; 0895 580 541

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *