За година даваме над 700 млн. неправомерна държавна помощ на “американските централи”

Кой яде от енергийната баница? Становище по този въпрос дава Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България, предоставен на Investor.bg:

Тези дни гледаме рекламни клипове по ТВ, четем платени публикации в медиите, четем авторски материали на „независими“ енергийни и прочие експерти, слушаме лекции, които ни казват колко хубави, чисти и потребни са т.н. американски централи, как без тях не можем и как в никакъв случай не трябва да се прекратяват/променят  договорите за дългосрочно изкупуване на електроенергия на преференциални цени! Че цените не са чак толкова високи /има и по-високи/, че трябва да сме им вечно благодарни, че са инвестирали в такова лошо и опасно място като България и т.н.

Ето малко исторически факти:

1. Договорите (за изграждане на едната и рехабилитация на съществуващата друга ТЕЦ) са подписани в последните дни от управлението на Иван Костов. Те гарантират възвръщането на инвестициите на инвеститорите с добра печалба отгоре, като прехвърлят ВСИЧКИ рискове от оскъпяване по всякакви поводи и причини върху българския потребител.

Нещо повече – колкото по-разточителни са в харчовете инвеститорите, толкова по-добре за тях и респективно по-зле за България, защото се увеличава  базата, а от там и общия размер на печалбата, която трябва да им заплатим при една и съща норма на възвращаемост.

Тук оставям настрана много неудобни въпроси, като: Защо в последния момент (по информация от очевидци) е променена същността на единия договора от “Изгради, Експлоатирай, Прехвърли за един долар“ в „ Изгради, Експлоатирай, Запази“? Или пък защо при обновяване на съществуваща централа държавата от 100% дял остава едва с 27% при положение, че обновяването е направено на практика с кредит, гарантиран от съществуващата централа и договора с държавата, а мощността е повишена едва със 7% (от 850 на 908 МВт)? Защо и от кого са закупени държавни активи от частни лица и препродадени на централите в пъти по-скъпо? И т.н. и т.н.. От глупост или от корист. Или и от двете? Така или иначе, прокуратурата, сезирана от 4-те представителни организации на работодателите (АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ), не откри престъпления. Корупция се доказва трудно, а глупостта не е криминализирана.

2. Всички правителства след това са имали възможност да прекратят или предоговорят условията на договорите с по-изгодни за България разпоредби (главно поради неспазване на срокове за реализиране на инвестициите), но вместо това договорите бяха променени в полза на инвеститорите, като бяха добавени допълнителни обезпечения. В интерес на истината трябва да отбележим, че правителство на ГЕРБ предоговори по-добри за България цени, които плащаме на централите, когато не работят, но въпреки това те останаха в пъти по-високи от цените за студен резерв.

3. Няма други такива договори в ЕС. Имаше в Полша и Унгария, но бяха прекратени, след като страните станаха членове на ЕС, т.к. това е недопустима държавна помощ. Противоречи на правото на ЕС. Прекратени са отдавна и успешно за държавите. Обратно към действителността.

Но нека да оставим историята и да се върнем към настоящето. Нека „да гледаме напред“, както беше казал един наш състезател, след като беше загубил с нокаут.

Нека да разгледаме ценовото Решение № Ц-19 от 01-07-2019 г. на КЕВР за регулаторния периода 01.07.2019г. – 30.06.2020 г. На стр. 19 КЕВР на база фючърси от съседни борси и др. информация мотивирано определя  прогнозната годишна пазарна цена за базов товар за периода 01.07.2019 г. – 30.06.2020 г. в размер на 89,00 лв./MWh.

На стр. 50 и 51 КЕВР е определила/изчислила въз основа на съществуващите нормативни документи и Споразуменията за Изкупуване на Електроенергия (СИЕ) от т.н. „американски централи“ (а те са „така наречени“, защото, макар и с американски мажоритарни собственици, са български юридически лица) количествата електроенергия и цените по които обществения доставчик – НЕК АД следва да изкупи от централите а именно:

От „Ей И Ес – 3С Марица Изток 1“ ЕООД  – 2 840 850 MWh  по  225,03 лв./ MWh;

От  „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД   – 4 427 416 MWh  по  159,25 лв./ MWh;

Само за справка – определената цена, по която общественият доставчик да закупува електроенергия от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, е 53,90 лв./MWh, а за ВЕЦ, собственост на НЕК, е 70,40лв./MWh. За да не бъдем упрекнати, че премълчаваме част от истината, макар и да няма отношение към темата, ще споменем, че КЕВР задължава обществения доставчик НЕК да закупува известно количество електроенергия и от ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД, в следствие на заповед на министъра на енергетиката, в размер 1 752 000 MWh по 135,30 лв./MWh.

Цената е сметната от КЕВР, а количеството – определено в заповедта на МЕ. Мотивите/основанието за над прогнозната цена  са свързани с „регулиране на електроенергийната система за осигуряване на сигурността на снабдяването“. В интерес на истината, това е производството само на  един от осемте енергоблока на ТЕЦ МИ2, която е по-голяма и от двете т.н. американски централи взети  заедно. Централата е ключов елемент на електро енергийната ни система и осигурява както основен товар за консумация, така и пълноценно участие в регулирането на честотата в системата при най-ниска себестойност между останалите топлоелектроцентрали.  Държавната ТЕЦ МИ2 е единствената централа, която има връзка с трите нива на напрежение на EEC на Република България – 110, 220 и 400 kV, което я прави основен фактор за устойчивата работа на ЕЕС, за ограничаване на разпространението на тежки аварии и подпомагане бързото възстановяване на системата.

Пак по същите съображения за пълнота на информацията ще споменем, че КЕВР определя и други по-високи цени за 2 вида производители на електроенергия – за централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (когенерации) и за  възобновяеми  източници (ВЕИ). И за двата вида има европейски еко политики. Правото на ЕС и българско законодателство предвиждат допустима държавна помощ. Съвсем друг въпрос и достоен за отделна статия е за цените, количествата и времето на изграждане ВЕИ-та и защо ни трябваше „да преизпълняваме петилетката предсрочно“, ако днес можеше да ги изградим при цена под 30 евро за мегават час (по света се печелят търгове при цени под 20 евро, а рекорда в Португалия е под 17 евро). Ние ги изградихме и преизпълнихме дела на потребяваната енергия от ВЕИ-та 7-8 години предсрочно, но при цени, достигащи 10 пъти над тези, ако бяхме изпълнили ангажимента си през 2019/20 г.!

Тези грешки всички плащаме чрез Задължения към Обществото и/или чрез Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Но за това – друг път. То е минало непоправимо. Нека сега да се задоволим с факта, че това е позволена от правото на ЕС държавна помощ. И за да не пострада електроинтензивната европейска индустрия от високите цени на електроенергията, причинени от тази позволена държавна помощ за ВЕИ и когенерации, има позволена държавна помощ за елекроинтензивните предприятия за компенсиране на това увеличение. Няма такава позволена държавна помощ обаче за компенсиране на високите цени от т.н. „американски централи“, защото държавната помощ, осигурявана за тях чрез СИЕ, е НЕПОЗВОЛЕНА. И за това тя не е и не може да бъде нотифицирана и респективно компенсирана.

Нека сега да видим на стр. 57 от горецитираното решение на КЕВР какъв е размера на непозволената, неправомерна, ненотифицирана държавна помощ за т.н. „американски централи“:

За ТЕЦ „Ей И Ес Марица Изток 1“   – 400 724 000 лева

За ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ – – 300 933 000 лева

ОБЩО:  – 701 657 000 лева.

Тези близо 702 млн. лева само за текущия едногодишен регулаторен период (от 01-07-2019 до 30-06-2020 г.) всички ние НАДПЛАЩАМЕ на двете централи чрез „Задължения към Обществото“ – надбавка в цената на електроенергията, която пряко оскъпява цената както за индустрията, така и за бита и чрез Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, което косвено оскъпява цената отново за всички.

С колко се оскъпява цената на електроенергията с тази неправомерна държавна помощ? Лесно всеки може да сметне като раздели тези 701 657 000 лева на потреблението в България от 33 523 428 мегаватчаса (числото е взето от същото решение) ще получи 20,93 лв. за мегават час.  Защо делим САМО на потреблението в страната? Ами защото тази непозволена държавна помощ не може да се изнася. Тя си е само за наша консумация. Или – скъпия ток е за нас, евтиния – за износ. Евтиния е за нашите конкуренти. И понеже после ще сравняваме цени с тях – нека да го превърнем в евро: 20,93 лв. / 1,95583 = 10,70 EUR за мегават час.

Някой ще каже: „стига сте плакали, ние имаме много евтин ток!“. Да, ама не! Това за индустрията е абсолютно невярно. За 2019 г. например средната цена на БНЕБ на референтния и  представителен за пазарната цена сегмент „Ден напред“ е 47,46 евро (92,82 лева) лева за мегават час. Към тях трябва да прибавим 10,70 евро  (20,93 лева) за мегават час, които НАДплащаме на т.н. американски централи, които плащаме ние и не плаща никой друг в Европа и получаваме 58,16 евро (113,75 лева) за мегаватчас. А честито – това е втората (след Гърция) най-висока цена в Европа!!! И да ни стане съвсем приятно, ще споменем само факта, че предприятията в Гърция плащат много по-ниска цена за електроенергията от същите предприятия в България. Това е така, защото гърците са се изхитрили да включват в борсовата си цена и някои такси, които другите страни не включват, а плащат в борсовата цена, а заплащат отделно.

Ето ги усреднените цени на пазара „Ден напред“ в Европа за 2019 г.:

Да не забравите да прибавите 10,70 евро за мегаватчас към цената за България!

47,46 + 10,70  =  58,16 EUR/MWh – това е съпоставимата цена!

Опитвам се да обясня, че българските предприятия плащат най-скъпия ток. Това влошава тяхната конкурентноспособност и задържа ръста на доходите /повече пари за ток – по-малко пари за заплати/. Много голям „принос“ за това имат ТЕЦ „Ей И Ес Марица Изток 1“ и ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“!

Следващият мит гласи: понеже тези централи са ни нужни, трябва да им плащаме тези пари, тази държавна помощ, макар и да не е позволена от правото на ЕС, защото толкова струва заради квотите и т.н., защото иначе ще фалират, ще затворят и какво ще правим тогава?! Това категорично не е вярно. Достатъчно е да погледнете финансовите им отчети – има ги в Търговския регистър. Приемаме, че всички разходи са необходими и присъщи. Ами за последните отчетени 3 години (2016, 2017 и 2018 г.) ТЕЦ „Ей И Ес Марица Изток 1“ има по 397 милиона лева средно годишно Нетен паричен поток от оперативна дейност. А за ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ сумата е по 220 милиона левагодишно.

Обръщам внимание на факта, че тези отчети не включват текущия регулаторен период в който им надплащаме 702 милиона лева общо. Отчетът за 2018-та включва половината от предходния – от 01-07-2018 до 30-06-2019г., когато сме им надплатили 548 милиона лева и половината на периода от 01-07-2017  до 30-06-2018 г., когато сме надплатили 486 милиона лева. Т.е. включват периоди, когато сме надплащали по малко. Всяка година ние надплащаме по силата на СИЕ все по-вече и повече!

Какво да се прави? Представителните организации на работодателите – АИКБ, БТПП и КРИБ и на синдикатите – КНСБ посочиха в обща позиция от края на миналата година: „Дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия по преференциални цени от „Ей и Ес  – 3С Марица изток 1″ и „Контур Глобал Марица изток 3″ трябва да бъдат прекратени преди обявяването на търг за капацитети. Поводът да повдигнем остро въпроса отново точно сега е фактът, че инвестицията на една от централите вече е напълно изплатена. Това бе потвърдено и от Брюксел, и от наетата от българското правителство водеща световна консултантска компания. Категорични сме, че българските потребители нямат „излишни“ милиони за неправомерни печалби на централите чрез недопустима държавна помощ.

В същото време цените на електроенергия за индустрията в България отново са най-високи в ЕС и търпението ни се изчерпва. Време за поредно отлагане вече няма. Предстои въвеждане на капацитетен механизъм, при който въглищните централи могат да получат средства в конкуренция с други производители от страната и чужбина и съобразно европейските правила /след нотификация – допустима държавна помощ/.  Каква е ситуацията с въпросните две централи? По силата на подписани договори преди присъединяването на България към ЕС те получават в противоречие с правото на ЕС държавна помощ. Само за регулаторната година от 01.07.2019 г. до 30.06.2020 г., без необходимото в такива случаи одобрение от ЕК,  над 700 млн. лв. ще се платят непазарно на инвеститорите в „Ей и Ес – 3С Марица изток 1″ и „Контур Глобал Марица изток 3″, от които 301 млн. лева са за втората, изплатена напълно електроцентрала. Припомняме, че държавните гаранции за инвестиции се забраняват от Договора за функциониране на ЕС, който е подписан и от България по време на присъединяването. Да, двете централи са нужни на българската енергийна система. Без тяхното производство няма да има достатъчно електроенергия. Да, те ползват местен ресурс – български въглища. Но за тях важат същите правила и закони. Конкуренцията и върховенството на правото е за всички!“

За да продължи (макар и най-вероятно само още 5 години) използването на въглищни електроцентрали в България, е необходимо да разработим, а Брюксел да одобри, механизъм за осигуряване на капацитети, по който да се проведе търг. Право за участие ще имат както български, така и чуждестранни производители на енергия. Квоти за недостигащите без въглищни централи  капацитети (правомерна държавна помощ) ще получат тези, които предложат по-ниски цени. Това са правилата в ЕС. Но двете централи не искат да ги спазват. Конкуренцията е за другите, не и за тях! Върховенството на закона е за другите, не и за тях!

Нека Бог да ни пази от такива инвеститори, които с помощта на държавата ни бъркат дълбоко в джоба! От разбойниците сами ще се пазим. Но не е луд този, който яде зелника. Луд е този, който му позволява!

Ако държавата няма волята и куража да прекрати тази неправомерна държавна помощ, този грабеж, нека да я заплаща тя от бюджета, а не да товари потребителите със скъп ток. А не да способства за влошаване конкурентоспособността на почтения бизнес и да потиска икономическия растеж и доходите на хората. И понеже държавата няма свои пари (тя ги събира от нас данъкоплатците), може да ги набави, като посъкрати малко раздутата държавна и общинска администрация и ограничи кражбите.

Красими Велчев: Има сценарий срещу правителство

"Историята с водата в Перник е част от сценарий срещу правителството на ГЕРБ и премиера Бойко Борисов", смята Красимир Велчев. Той е заместник-председател на партията и член на Изпълнителната комисия.
"Два пъти Борисов подава оставка, трети път няма да има!", заяви той.


От днес водата в Плевенско е по-скъпа. Вижте с колко

От днес, 1 януари 2020 година, е в сила поскъпване на цената на водата в 24 области в България. Припомняме, че решението за новите цени бе взето на закрито заседание на КЕВР, провело се на 23 декември.

В Плевенско водата поскъпва с 1,80% и така от началото на новата година един кубик вече струва 2.88 лв.

Развеждаме се по-лесно пред нотариус

 

Бързите разводи по френски образец ще станат възможни, ако депутатите постигнат консенсус за поправки в Семейния кодекс и ГПК, с която разтрогването на брака по взаимно съгласие да се случва и при нотариус. “Започнахме консултации и се надявам да стигнем до извода, че подобна реформа ще бъде от полза за хората и ще облекчи работата на съдилищата”, заяви пред “Труд” юристът Филип Попов (БСП), който е член на правната комисия в парламента.
Разводите пред нотариус вече са практика в редица държави от Европейския съюз, а водеща страна в инициативата е Франция. Там промените са в сила от 2017 година като част от реформата “Правосъдие 21 век”.
Френският опит сочи, че разводите по взаимно съгласие пред нотариус могат да се случват в рамките на максимум 40 дни. При производството участват и адвокати, а ако семейството има непълнолетни деца, се взема становище и на социалните служби. Разводът става факт в момента, в който документите са разписани при нотариус. В момента у нас дори и със споразумение, съпрузи, които искат да разтрогнат брака си, трябва да се явят в насроченото открито съдебно заседание и да заявят в съдебна зала, че желаят да се разведат. В противен случай, при отсъствие на един от съпрузите без уважителна причина, производството се прекратява. Разводът пред нотариус ще става подобно на изповядването на сделка, като с едно ходене в кантората ще се парафира споразумението между съпрузите. И в момента то включва родителските права, местоживеенето на децата, имотните отношения, ползването на семейно жилище и издръжка на съпруг при необходимост, както и промяната във фамилното име.
Валери Жискар д`Естен въвежда системата
В Латвия, по подобие на Франция, бракът може да бъде прекратен пред нотариус с общо искане, подписано от двамата съпрузи. Законовата уредба е разписала ясно и отговорността на родителите към ненавършилите пълнолетие деца. Съпрузите прилагат писмено споразумение за издръжката на децата, режимът на свиждания и подробно описани родителските права.
Подобно бързо производство е прието и в Испания, където молба от единия от съпрузите може да е потвърдена със съгласие на другия. Пред нотариус се представя споразумението за ползването на семейното жилище, подялбата на общото имущество, банкова сметка за евентуална издръжка на съпруг и т.н.
Любопитната подробност е, че понятието за разводи по взаимно съгласие е още от времето на Френската революция, но по време на мандата на президента на Франция Валери Жискар д`Естен (1974-1981) стават факт в законодателството. Така се въвежда системата за бързото разтрогване на брака, заедно с падането на възрастта на пълнолетие от 21 на 18 години, използването на контрацептиви и прекъсването на бремеността. Валери Жискар д`Естен е сочен за един от идеолозите на създаването на Европейска конституция.

На днешната дата имен ден празнуват…

На днешната дата:

 • През 1635 г. кардинал Ришельо създава Френската академия.
 • През 1757 г. Великобритания завладява Калкута, Индия.
 • През 1788 г. Джорджия става 4. щат на САЩ.
 • През 1839 г. френският художник и фотограф Луи Дагер прави първата фотография на Луната.
 • През 1870 г. започва строежът на Бруклинския мост.
 • През 1871 г. Амадеус I става крал на Испания.
 • През 1891 г. в софийското читалище “Славянска беседа” е първото оперно представление.
 • През 1912 г. на гарите в София, Пловдив и Плевен са монтирани първите телефони.
 • През 1955 г. е убит президентът на Панама Хосе Антонио Ремон.
 • През 1958 г. влиза в действие първата българска подземна електроцентрала — ВЕЦ “Батак”.
 • През 1963 г. между София и Москва през Букурещ е установена радиорелейна линия, като е приета и излъчена у нас първата телевизионна програма от чужбина.
 • През 1965 г. Индонезия напуска ООН.

Празници и събития:

Православната църквата почита Свети Силвестър Римски – според легендата Свети Силвестър Папа Римски е свещеникът, кой кръщава официално император Константин І Велики. Името му се свързва и със
следното предание: магьосникът Замврий умъртвява вол, като му прошепва името на някакъв бог. Силвестър заявил, че единствено Бог може да дава и отнема живот и заповядал на магьосника да се помоли за спасяването на животното. Със своите молитви Замврий не успява, но Св. Силвестър уповавайки се на вярата си, му връща живота. Затова той се смята за покровител на животните и най-вече на воловете. На този ден народът отдава почит на едрия рогат добитък и най-вече на вола, тъй като в миналото това животно е било използвано като основна впрегатна сила. Поради това празника на Свети Силвестър се нарича още Волски празник, а също и Карамановден.

Имен ден празнуват: Гopан, Гopица, Силвия, Силва, Силвана, Силвена и Силвестър.

КАКВО ЗНАЕШЕ СИЛВИЯ ЗУРЛЕВА, ЧЕ Я САМОУБИХА???


Силвия Зурлева е мъртва, според оскъдната информация на МВР, тя се е подхлъзнала по стълбите на къщата си в село Ковачевица и падането е било фатално за нея.

Според местните в момента около къщата и има прекалено много полиция и нищо от поведението на полицаите не говори за нещастен случай.

Има криминалисти от София има и прекалено много патрулки. Силвия Зурлева знаеше прекалено много, но кое доведе до смъртта и – питат нейни приятели в социалната мрежа Фейсбук и обясняват, че не вярват това да е нещастен случай.

Зурлева не пиеше алкохол, беше прекалено премерена в думите и действията си, кое точно трябва да ни накара да повярваме, че тази жена, която не страдаше от никакви болести изведнъж се е подхлъзнала и това е било фатално за живота и.

Не вярваме и се надяваме от МВР да разкрият истината какво точно се е случило в тази фатална нощ за живота на Силвия Зурлева която дълги години беше директор на Нова Телевизия.

Ето коя всъщност беше Силвия Зурлева:

Силва Николова Зурлева е български филолог и журналист. Завършила е СУ „Климент Охридски“ със специалност българска филология и новогръцки език и литература. Университета завършва със златен медал и започва кандидатска дисертация на тема

„Морето в съвременната гръцка поезия“.

Преводач е на художествена литература, пише рецензии за новоиздадени книги от балкански автори. Работи като редактор последователно в БНТ и София прес, става кореспондент на гръцки вестници и списания.

През 1992 година започва дейност в консултантския бизнес – чужди инвестиции и приватизационни сделки. Работи по проектите на Делта, Никас, Гудис, Кока-Кола, Плевенски цимент и др. Нейно е рекламното послание „Делта – връх на сладоледа. Първо в София, а после и в други градове“.

От 10 май 1999 г. е управител на медийната групировка „Антена България“, а от март 2001 г. – председател на Съвета на директорите на Нова телевизия, а от 2009 година е главен консултант на телевизията и член на Управителния съвет на Нова Броудкастинг Груп.

През май месец Нова Броудкастинг Груп се разделя със Силва Зурлева.

Професионалната биография на Зурлева е свързана предимно с Нова телевизия, на чието управление посвещава близо 20 години.

Източник: ЗОРА вестник

От днес минималната работна заплата се увеличава

От днес минималната работна заплата е 610 лева. Размерът й се повишава с 50 лева – от 560 лева през 2019 година, на 610 лева от днес – 1 януари 2020 година.

За увеличаването на минималното възнаграждение способстват икономическото развитие, устойчивите темпове на ръст на БВП, увеличаването на броя на заетите и отчетеното повишаване на средната работна заплата за страната.

Увеличението с 8,9 процента се очаква да стимулира активността на пазара на работната сила, да допринесе за нарастване на доходите на най-нискодоходните групи на заетите и да намали неравенството в доходите и бедността, да се повиши покупателната способност и жизненото равнището на населението.

От днес минималната работна часова заплата става 3,66 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.

Васильовден е! Вижте кои празнуват днес

Народната традиция свързва празника на Св. Василий Велики с обичая сурвакане. Въпреки тази малка съществена разлика с коледарските групи, на Васильовден се събират млади мъже, които обикалят къщите през нощта и сурвакат техните стопани. На самия празник минават и групи от деца, които също сурвакат стопаните на къщите.

Самото сурвакане се явява един вид продължение на коледарските благословии. Както коледарите и сурвакарските групи си имат водач и човек, който изпълнява ролята на магарето и прибира парите и другите дарове. И пак, както коледарите носят със себе си криваци, така и сурвакарите на Васильовден носят дряновици, украсени с пуканки, сушени плодове и вълна.

В някои места вместо дряновица се използва и крушевица, т.е. клонки от крушево дърво. Вечерта срещу Сурваки стопанката приготвя традиционната баница с късмети, която се приготвя от точени кори и сирене. В нея се слагат късметите, като за целта се използват дряновите пъпки. Освен в тези късмети в баницата се слага и пара. Като в дванадесетия час най-възрастният представител в семейството завъртва баницата. Народът смята дряновото дърво за едно от най-здравите дървесни видове у нас. То е най-ранното разпъпило и разцъфнало дърво, но неговите плодове се берат последни. Те се използват в народната ни медицина.

Към новогодишните обреди принадлежи и ладуването – колективно гадаене коя мома за кого ще се омъжи. Наред с Коледа и Сурваки може да се причисли към най-мистичните български празници. Защото по-голяма част от ритуалите и обредите извършвани през тези дни носят духа на старите българи. Обредна трапеза: варена свинска глава, пача, баница, пита, кокошка или пуйка със зеле, печено прасенце, мед, варено жито, орехи, ошав.

На Васильовден имен ден имат Васил, Василка, Василия, Василена, Веселин, Веселина, Весела, Василий, Василина, Васияна, Васо, Влада, Властин, Властина, Властомир, Влайко, Ваца, Въло, Въла, Въто.

Община Белене има готовност за зимата

ОБЩИНА БЕЛЕНЕ Е ГОТОВА ЗА ЗИМАТА

Община Белене е в готовност за зимата. Има сключени договори за снегопочистване с изпълнители: ЗП „Анжела Петрова”, ЕТ „Братя Николови-Христо Николов”, Николай Вълков, ЕТ „Цветан Ангелов”. Градът е разделен на седем зони. Четири от зоните в града ще бъдат почиствани от изпълнителите, а три от тях от общинска техника.
С приоритет ще бъдат почиствани главните улици, които водят до здравни, учебни и детски заведения, както и хранителни магазини за снабдяване на населението с продукти от първа необходимост.
Общинската пътна мрежа: PVN1001 /II-52,Ореш – Деков/-Татари-Петокладенци /PVN 2122/-разклона за с. Татари, с. Петокладенци и част от път PVN 2122 /Дебово-Българене/-Санадиново-Петокладенци-Стежерово / – това е част от пътя до Регионалната система за управление на отпадъците-село Санадиново- Община Никопол и част от пътя за село Стежерово до границата с община Левски/ ще бъде почистван от ЕТ „Цветан Ангелов”-град Белене. Общинска пътна мрежа е и пътя от разклона за с. Кулина вода до с. Кулина вода /PVN2002 /II-52,Деков – Бяла вода/- Кулина Вода/ ще се почистван от Общинска техника.
На склад в Общинската Автобаза е складиран 50 тона пясък с промишлена сол и препарат против обледяване за обработка на уличната пътна мрежа и тротоарните пътеки.
Почистването от сняг на пешеходната зона в централна градска част и в междублоковите пространства ще се извършва с ръчно водими снегорини собственост на Общината, както и от хора, заети към отдел „Екология, озеленяване и чистота”. С приоритет в почистването ще бъдат пешеходните пътеки, които водят към детски градини, училища, МЦ „БелМедик”- ЕООД, поща, РУ „Полиция”, аптеки и подходи към автобусни спирки.
Обръщаме се с апел към всички граждани: С цел безпрепятствено извършване на снегопочистване и опесъчаване да НЕ паркират по главните улици в града: „Патриарх Евтимий”, ул. „Възраждане”, ул. „Фердинанд Дечев”, ул. „България”, ул. „Светлин”, ул. „Любен Каравелов”, ул. „Христо Ботев”, ул. „Иван Вазов”, ул. „Димитър Благоев”, ул. „Христо Смирненски”, ул. „Клокотница”, ул. „Гео Милев”.
Водачите, чиито автомобили са паркирани на уличните платна, ще бъдат санкционирани от РУ „Полиция” и от служители на Община Белене.
Уважаеми съграждани, подавайте сигнали в Община Белене за пропуски и нередности, на телефон 0658/3 10 61 –дежурен по Община.

Дунавски новини

Снимка: архив ДН

Община Белене кани всички на площада

Традиционно за нашата община вече и тази година общинската администрация и кмета на Белене канят беленчани на площад България, за да посрещнем заедно новата 2020 година. Тази година за доброто новогодишно настроение ще се погрижи оркестър “Фолклорен извор”. Забавлението с музикалната програма и фойерверките ще започне от 23:30 часа на 31.01.2019г.

(Дунавски новини)