Председателят на Постоянната комисия “Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм” с ново предложение

Харесвам(1)Не харесвам(0)

 

rr

Председателят на Постоянната комисия “Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм” към ОбС – Белене г-н Красимир Тодоров внесе в Деловодството на Съвета ново предложение, което представлява Правилник за определяне на спортист на годината. Ето и какво гласи самото предложение:

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

гр. БЕЛЕНЕ

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ КРАСИМИР ТОДОРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ“ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕЛЕНЕ

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за определяне на „Спортист на годината“ в Община Белене.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

          Предлагам на Вашето внимание проект на Правилник за реда и начина за определяне на „Спортист на годината“ в Община Белене, чрез който да се конкретизират условията и реда за номиниране, оценяване и определяне на „Спортист на годината“ в Община Белене.

 

МОТИВИ:

          След направено проучване и сондиране на общественото мнение в социалните мрежи, следвайки винаги обществения интерес, предлагам на Вашето внимание този Правилник за определяне на спортист на годината в Община Белене. Считайки, че това е добра практика в огромната част от общините в Република България, предлагам да последваме добрия пример и да започнем да поощряваме и награждаваме спортистите от Община Белене, постигнали високи резултати през годината. Фактите сочат, че нашата община винаги е разполагала с добри спортисти, каквито притежава и към днешна дата. Стимулирането на спортистите в нашата община, несъмнено ще доведе до по-доброто им представяне.

 

В тази връзка, предлагам на Общински съвет – Белене да вземе следния проект за

РЕШЕНИЕ:

  1. НА ОСНОВАНИЕ : чл.33, ал.1, т.2 във връзка с чл.17, ал.1, т.10 и чл.49, ал.1, т.1 от ЗМСМА.
  2. Правилникът влиза в сила от 1.07.2016г.

 

Приложение: проект за Правилник

 

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА „СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА“ В ОБЩИНА БЕЛЕНЕ

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 С тези правила се определят условията, реда и избора на „Спортист на годината“ в категории мъже и жени, юноши и девойки, „Треньор на годината“.

Чл.2 Финансовите средства определени за награди на призовите места се гласуват ежегодно с приемане на годишния бюджет на Общината, а разпределението на наградите е изложено в Приложение 1 – неразделна част от тези правила.

Чл.3 На номинации подлежат всички спортисти, състезаващи се за спортни клубове от Община Белене, както и съответните треньори от спортни клубове от Община Белене.

Чл.4 Спортните клубове номинират в 3 категории: Спортист на годината (мъже и жени), Спортист на годината (юноши и девойки), Треньор на годината.

Чл.5 Избора на изявените спортисти става с анкетно гласуване съвместно между ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм“, журналисти от местните медии и гр. Белене, спортните експерти от Община Белене.

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА НОМИНАЦИИ

Чл.6 Спортните клубове, предлагат номинации за свои изявени през годината състезатели, с информация за най-добри постижения или спечелени призови места от национални и международни първенства и турнири. (1) Всеки спортен клуб номинира в категории: мъже и жени, юноши и девойки, треньор на годината. (2) Няма ограничения за броя на номинации от спортен клуб. (3) В категория “Tреньор на годината” се посочват успехите и мотивите за съответната номинация.

Чл.7 В срок до 30 ноември всяка година, предложенията с номинации се внасят до Кмета на Община Белене.

Чл.8 Спортните експерти обобщават предложенията и изготвят информацията в анкетен вид за гласуване.

ІІІ. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗБОР НА ПРИЗОВИТЕ МЕСТА

Чл.9 До 10 декември ежегодно спортните експерти организират среща за провеждане на гласуване за избор на “Спортист на годината” в категория мъже и жени, юноши и девойки и Треньор на годината.

Чл.10 Право на глас за всяка една категория имат представителите от ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм“, по един журналист от местните медии, спортните експерти от Община Белене.

Чл.11 Всеки с право на глас подрежда в Анкетната карта най-добрите 3 спортисти в категория мъже и жени, най-добрите 3 спортисти в категория юноши и девойки, и един глас за Треньор на годината.

Чл.12 Гласуващите за „Спортист на годината“ обобщават информацията от проведеното гласуване, като изчислят резултата от анкетните карти според таблица 1.

ТАБЛИЦА 1

Спортист на годината – мъже и жени Спортист на годината – юноши и девойки
Подреждане в анкетната карта точки Подреждане в анкетната карта точки
1 място 3 1 място 3
2 място 2 2 място 2
3 място 1 3 място 1
Треньор на годината
1 глас 1 точка
Коефициент за олимпийски спортове 1.1 Коефициент за неолимпийски спортове 1.0

 

Чл.13 Сборът от точките на спортистите, практикуващи олимпийски спорт, получени в анкетните карти според Таблица 1, се умножават с коефициент 1,1.

Чл.14 След обработка на общия сбор точки, умножен с коефициент за олимпийски спортове, се получава краен резултат. Спортистът поучил най-много точки е Спортист на годината.

Чл.15 (1) Треньорът събрал най-много точки без да се взема предвид коефициент за олимпийски спорт е Треньор на годината. (2) При треньори, класирани на първо място с получени равен брой точки, се провежда ново гласуване, но само между номинациите с равен брой точки.

Чл.16 Спортните експерти съгласуват протокол с Председателя на ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм“, в който се изписва подреждането на Спортист на годината – мъже и жени, Спортист на годината – юноши и девойки, Треньор на годината.

Чл. 17 Резултатите от гласуването се обявяват официално на церемония по връчване на призовите места.

  1. КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл.18 При доказването на невярна или некоректно подадена информация от страна на спортен клуб, номинациите подадени от съответния клуб отпадат.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

„Спортист на годината“ (категория мъже жени)
I Място 300 лева
II Място 200 лева
III Място 100 лева
„Спортист на годината“ (категория юноши и девойки)
I Място 200 лева
II Място 100 лева
III Място 100 лева

 

Предложението ще бъде разгледано в комисиите и ако бъде одобрено, ще бъде внесено за гласуване на заседание на общинския съвет.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *